2003-08-06 Verizon Wireless Theatre, Houston, TX, USA